Projekt Po-savski rečni turizem

logo_LAS_Posavje_vodoravno_barve2017_003Pasica_partnerji_PORT

EU-logo-300x291 ESPR-logo-300x263_1 logo_posavska_riba_slo_3

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 9. februarja, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev za operacijo Po-savski rečni turizem (akronim: PORT), prijavljeno na 4. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Operacija PORT, prijavitelja Občine Radeče, s partnerji: KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, Hortikulturno društvo Radeče in Posavski muzej Brežice, v skupni višini 193.159,39€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 139.00,00€ (85%). Operacija se je pričela izvajati s februarjem 2021, trajala pa bo 18 mesecev in potekala v dveh fazah.

Operacija PORT temelji na neizkoriščenih turističnih potencialih, ki jih regiji Posavje nudi reka Sava v pritoki. Izhaja iz želja in potreb po kakovostni nadgradnji turističnih možnosti in zmožnosti, vezanih na aktivnosti na in ob reki Savi v posavski regiji.

Cilji operacije

V prvi vrsti operacije odgovarja na izziv ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest, saj razvoj rečno-ribolovnega turizma nudi številne možnosti za aktivacijo potenciala mladih, žensk in vseh drugih. Potenciali trajnostnega turizma so ogromni, zato je potrebno spodbuditi razvoj novih podjetniških idej in inovativnost, ki bosta pripomogla pri odgovarjanju na izziv pomanjkanja delovnih mest, ki bi v naslednjih letih na vseh ravneh znal biti še posebej pereč.

 

Cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, h katerim prispeva operacija

1.1 Ustvariti kakovostna delovna mesta

1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

2.1 Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

 

Operacija je usmerjena v razvoj ribištva in akvakulture skozi možnosti, ki jih ponuja razvoj rečno-ribolovnega turizma. Skozi razvoj trajnostnih oblik turizma operacija podpira diverzifikacijo, vseživljenjsko učenje in ustvarjanje delovnih mest. Ključen pozitiven prispevek na področju okoljskih ciljev je ohranjanje naravnih danosti v smislu zaščite območja ob Savi in njenega načrtnega razvoja v smeri trajnostnega turizma. Z uveljavljanjem načel trajnostnega turizma se operacija torej dotika tudi ublažitve podnebnih sprememb ter povečevanja okoljskih prednosti ribiških območij in območij akvakulture. Trajnostni turizem temelji tudi na varstvu kulturne dediščine, kar operacija še posebej naslavlja z vključitvijo partnerja Posavski muzej Brežice. Prav tako je operacija usmerjena v spodbujanje socialne blaginje, saj temelji na ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest. Ribiška skupnost ima na območju občine Radeče izreden pomen, operacija pa še dodatno krepi vlogo ribiških skupnosti v lokalnem razvoju. Verjamemo, da bo realizacija operacije povečala pomen ribiških skupnosti tudi v preostalih posavskih občinah.

 

Glavne aktivnosti operacije

Glavne aktivnosti operacije PORT predstavljajo kombinacijo lokalno-infrastrukturnih in regijsko-spodbujevalnih aktivnosti. Na lokalni ravni je osrednja aktivnost vzpostavitev ribiške vasice s tremi lesenimi hišicami za nastanitev (ribiških) obiskovalcev. Nanjo je neposredno ali posredno vezanih še več aktivnosti urejanja celotnega radeškega rečno-ribolovnega območja kot primera dobre prakse, vključno z oblikovanjem novega turističnega produkta, tradicionalnega savskega čolna. Na ravni regije pa so osrednje aktivnosti usmerjene v gradnjo temeljev za sodelovanje. Izpostaviti velja regijsko konferenco, ki bo zbudila potencialne akterje na tem področju. Elaborat historičnih podlag bo skupaj s smernicami za nadaljnji razvoj rečnega in ribolovnega turizma potencialnim akterjem nudil temelj za oblikovanje njihovih zgodb, prodajni image katalog pa bo po oblikovanju skupnih tržnih produktov možnost prvih promocij tržnih produktov za najpogumnejše regijske ponudnike.

Vse te aktivnosti bodo odmevale tudi na odločevalski ravni, kar bo dodatno pripomoglo k doseganju dolgoročnega cilja razvoja rečno-ribolovnega turizma v posavski regiji v panogo, sposobno ustvarjanja novih delovnih mest.

Rezultati operacije

  • Vzpostavitev ribiške vasice s tremi lesenimi turističnimi objekti in novimi prenočitvenimi kapacitetami
  • Prodajni image katalog
  • Izdelava tradicionalnega savskega čolna
  • Izdelava in tisk zloženk
  • Elaborat historičnih podlag za nadaljnji razvoj rečnega in ribolovnega turizma
  • Elaborat za izdelavo tradicionalnega čolna

 

Ciljne skupine

V prvi vrsti operacija odgovarja na izziv ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest, saj razvoj rečno-ribolovnega turizma nudi številne možnosti za aktivacijo potenciala mladih, žensk in drugih, h katerim bo operacija tudi usmerjena. Operacija bo nagovarjala tudi posavske tour operaterje in lokalne turistične organizacije ter posavske ponudnike na področju rečno-regionalnega turizma.

Ciljne skupine in splošno prebivalstvo bomo nagovarjali tudi skozi diseminacijo rezultatov v obliki promocijskih gradiv.

 

Trajnost operacije

Operacija PORT je usmerjenja k doseganju dolgoročnega cilja razvoja rečno-ribolovnega turizma v posavski regiji v panogo, sposobno ustvarjanja novih delovnih mest. S tem bo zagotovljena tudi trajnost rezultatov operacije. Tudi sicer so glavne aktivnosti operacije usmerjene v trajnost. Prodajni image novih tržnih produktov bo na voljo še po zaključku operacije, podobno tudi muzejski eksponat tradicionalnega savskega čolna. Enako velja tudi za smernice in historične podlage za nadaljnji razvoj rečnega in ribolovnega turizma, ki bodo uporabne še po zaključku operacije. Cilji operacije so dolgoročni, zato so tudi njeni rezultati trajnostne narave.

 

 

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 
Posavski ribji krog

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo

Po-Savski rečni turizem

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo